សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ២០១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ២០១៩ ​​​ ​