សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកផ្សាយស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មផលិផលគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រារព្វពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងមាឃបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកផ្សាយស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មផលិផលគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រារព្វពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងមាឃបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំ ​​​ ​