សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៍មានឆ្នាំ២០២០


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៍មានឆ្នាំ២០២០ ​