ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការរាជរដ្ឋាភិបាល


ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការរាជរដ្ឋាភិបាល