អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងព័ត៌មានស្តីការរៀបចំផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីការសិក្សាពីចម្ងាយ និង ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងAppក្រសួងព័តមាន


អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងព័ត៌មានស្តីការរៀបចំផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីការសិក្សាពីចម្ងាយ និង ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងAppក្រសួងព័តមាន