ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារ ភាសាបារាំង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៏ជាតិ កម្ពុជា


ថ្ងៃទី ១៣ សីហា ២០១៩
ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង ព័ត៌មាន ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារ ភាសាបារាំង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៏ជាតិ កម្ពុជា។