២៣

តុលា

២០២៣

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើត និងចាត់តាំងក្រុមអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

APP MoINFO ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣--

ដោយ៖ កន ចំណាន

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន