ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានណែនាំដល់គណៈកម្មការ សទ្ទានុក្រមរបស់ក្រសួងព័ត៌ មាន ឱ្យរៀបចំជាសទ្ទានុក្រម អេឡិចត្រូនិច ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មាននិងសោត ទស្សន៍ ដើម្បីឱ្យបណ្ដាញក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកទៅប្រើប្រាស់

សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រសួងព័ត៌មាន

រាជរដ្ឋាភិបាល

ស្ថាប័នសាធារណៈ

Copyright 2022. All right reserved.