២៣

តុលា

២០២៣

បទយកការណ៍ស្តីពី៖ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការរបស់ប្រទេសជប៉ុន ហៅកាត់ថា ODA បានរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសជាតិឡើងវិញ និងកសាងសន្តិភាព ព្រមទាំងរួមច្នៃធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន