២៣

តុលា

២០២៣

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរុស្ស៉ីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៉ីរ៉ង់ ដើម្បីបើកកិច្ចពិភាក្សាក្នុងតំបន់

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន