២៣

តុលា

២០២៣

វីដេអូ ៖ផ្សែងហុយចេញពីការបាញ់ផ្គក់ បានអណ្តែតឡើងនៅក្បែព្រំដែនឆ្លងកាត់ Rafah របស់តំបន់ GaZa

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន