២៣

តុលា

២០២៣

វីដេអូ ៖បុរសម្នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីកាំជ្រួចរុំភ្លែតដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់ GaZaStrip

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន