២៣

តុលា

២០២៣

កម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងចំនួន១០១ ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវរបស់ចិន

©2023, រក្សាសិទ្ធិដោយក្រសួងព័ត៌មាន